Åmoseparken 3

Åmoseparken 3 er et botilbud til personer, der har behov for meget støtte i udvikling og ved­li­geholdelse af kommunikative og fysiske færdigheder.

 

Botilbuddets beboere har på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne be­hov for om­fat­ten­de hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje, om­sorg eller be­hand­ling.

 

Vores fornemmeste opgave er at sikre en kommunikation, som gi­ver den enkelte mulighed for selvbestemmelse over eget liv.

Beboerne i Åmoseparken 3 er opdelt i to grupper.

 

Gruppe Vest

I Gruppe Vest er hovedparten af beboerne multihandicappede. Det vil sige at de ud over at være ud­vik­lings­hæm­me­de har flere fysiske funk­ti­ons­hæmninger.

 

Beboerne i Gruppe Vest er samtidig kendetegnet ved, at alle er kørestolsbrugere, har forskellige grader af spasticitet, ik­ke har verbalt sprog og som hovedregel skal hjælpes med samt­lige funktioner i hverdagen.

 

Gruppe Øst

I Gruppe Øst er beboerne hovedsageligt karakteriseret ved, at de har fysiske og psy­kis­ke problemstillinger, har kommunikations­van­ske­lig­heder og omfattende behov for hjælp og støtte til alle dag­lig­dags­funk­tioner.


Åmoseparken 3 har 16 to-rums lejligheder på mellem ca. 47 og 54 m2, alle indrettet med toilet og bad.

 

Hele huset er indrettet til borgere med multihandicaps, og der er liftsystemer i hele huset.

 

Der er to store fællesarealer med plads til hjælpemidler, til­pas­set gruppens borgere.


Beboerne i Åmoseparken 3 er opdelt i to grupper.

 

Det arbejder vi med i gruppe vest

Arbejdet med beboerne i Gruppe Vest handler primært om pleje, omsorg og kom­mu­ni­ka­tion.

 

Beboerne har et udvidet behov for hjælp i alle daglige funk­ti­oner. For at sikre, at hver enkelt får så stor indflydelse på egen hver­dag som muligt, arbejder vi meget med at finde alternative kom­munikationsformer.

 

Det arbejder vi med i gruppe øst

I gruppe øst, hvor beboerne hovedsageligt er karakteriseret ved, at de er fysisk og psykisk svagt fungerende, har kommunikations­van­ske­lig­heder og et stort plejemæssigt hjælpebehov, er hverdagen baseret på op­le­vel­ser gennem tilbud om ak­ti­vi­te­ter, som kan foregå på beboernes præmisser.


Vil du gerne bo på Åmoseparken 3, skal du først visiteres til vores tilbud.

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme til at bo på Åmoseparken 3 her