Baggrundsinformation

I Udviklingscenter Vest arbejder vi med et række forskellige faglige redskaber, der alle sammen tager udgangspunkt i fem strategiske sigtelinjer. 

 


I Udviklingscenter Vest har vi dette skema, som skal sikre et godt samarbejde

 

Sådan vil vi gerne samarbejde


Udviklingscenter Vest har botilbud (SEL § 107 og 108) og tilbyder personlig hjælp, omsorg og eller støtte i eget hjem (SEL § 85). Derudover har vi en række boliger efter Lov om Almene boliger (SEL § 105), hvor vi yder individuel støtte (SEL § 85).
 

Udviklingscenter Vest har også beskæftigelsestilbud (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 

Formål

Det overordnede formål med Serviceloven er:

  • At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
  • At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
  • At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
     

Formålet med Serviceloven er også at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

 

Hjælpen

Esbjerg Kommune tilbyder hjælp efter Serviceloven, som bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Vi tilrettelægger hjælpen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Vi træffer afgørelse efter loven på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.


”Behandling” betyder enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan fx være indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, videregivelse eller sletning af oplysninger.

 

”Behandling” kan også være registrering af oplysninger i et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

 

”Personoplysninger” er oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en bestemt person.

 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Retten til at behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og d, artikel 9, stk. 2, litra a, b og c og artikel 87. 

 

Formålet med at behandle dine personoplysninger er Esbjerg kommunes varetagelse af de opgaver over for dig, der påhviler kommunen ifølge lov om social service. Derudover kan dine oplysninger bruges til kvalitetssikring af vores sagsbehandling.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

Vi behandler almindelige personoplysninger, som f.eks. kan være dit navn, adresse, cpr. nr., familie- og økonomiske forhold, væsentlige sociale problemer og andre private forhold. Derudover behandles følsomme/fortrolige oplysninger som er helbredsmæssige oplysninger. Hvor det er relevant kan der behandles oplysninger om dine seksuelle forhold.

 

Vi har dine oplysninger fra dig selv, dine pårørende, interne afdelinger i kommunen, andre kommuner, sygehuse, praktiserende læger, Skat, Udbetaling Danmark, eventuelt politiet.

 

Dine oplysninger behandles så længe, du er tilknyttet Esbjerg kommune. Derudover bevares dine oplysninger ifølge gældende lov om arkiver § 5, stk. 1 og bekendtgørelse om opbevaring og kassation af arkivalier i primærkommuner §§ 2-7, hvorefter din sag bevares så længe, den har retlig eller administrativ betydning.

 

Dine oplysninger opbevares i vores fagsystemer. Det er kun de medarbejdere, der har en saglig, arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger.

 

Vi videregiver dine oplysninger til interne afdelinger i kommunen og andre myndigheder hvis det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af din sag, eller hvis det er en pligt ifølge gældende lovgivning.

 

Dine rettigheder som registeret

 

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, som du kan benytte. Hvis du vil det, kan du kontakte kommunen.

- Ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig
Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig, hvis du ønsker det. Det fremgår af forvaltningsloven.

 

- Behandles dine oplysninger på baggrund af et samtykke fra dig, kan du på ethvert tidspunkt trække samtykket tilbage. Det ændrer ikke på lovligheden af den behandling, der er sket, mens samtykket var gældende.

 

- Ret til berigtigelse
Du kan få rettet/påført oplysninger i din sag.

 

- Ret til sletning
Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger i din sag.

 

- Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

- Ret til indsigelse
Du har i særlige tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

 

- Ret til afvise en automatisk behandling af din sag, herunder profilering


Du kan læse mere om dine rettigheder som registeret på Datatilsynets hjemmeside.

 

Har du spørgsmål eller vil du klage?

 

Du er velkommen til at kontakte den afdeling, der behandler din sag.

 

Esbjerg Kommune har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte via sikker mail (kræver NemID) eller på telefon 76 16 12 70. Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på Kommunens hjemmeside.

 

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du vil klage over Esbjerg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside.


Her finder du referater fra koordinationsrådets bestyrelse:
 

 

Koordinationsrådets medlemmer:

Anton Pedersen, mail ellenanton@turbopost.dk

Anna Marie Hansen, mail rieogjan@paradis.dk

Conny Thyrsting, mail c.tryrsting@icloud.com

Lone Mathiasen, mail lomosem@gmail.com

Marianne Poser, mail mariannepodernielsen@hotmail.com

Sanne Hansen, mail hesa@hansen.mail.dk

Thomas Andersen , mail bir-tho@post3.tele.dk

Tove Larsen, mail tovelarsen2302@gmail.com

 

 

Læs Koordinationsrådets vedtægter her.